Warunki gwarancji

Druk wielkoformatowy

1. Gwarancji udziela się na produkt na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do odbiorcy. 2. Gwarancją objęte są: trwałość kolorów, trwałość łączenia oraz elementów mocujących tj. oczka w banerach i siatkach mesh. 3. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych w skutek aktu wandalizmu, wichury, nawałnic, uderzenia piorunów, pożaru, powodzi, gradu oraz uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją lub nie przestrzeganiem zaleceń producenta dotyczących warunków utrzymania. 4. Agencja Reklamy Gawlikowski nie odpowiada za jakość wydruku, jeśli na jego poziom mają wpływ parametry przesłanych plików przez Zleceniodawcę. 5. Zleceniobiorca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na wydrukach było jak najbardziej naturalne i zgodne z przesłanym projektem, jednak nie może gwarantować 100% zgodności barw. Zażalenia związane z odmiennością barw na różnych wyświetlaczach Zleceniodawcy nie będą uwzględniane. Poprawność odwzorowania barw jest określana na podstawie wykonanych i zatwierdzonych próbek. 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu przewoźnika lub z winy Zleceniodawcy 7. W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty rozpatrzenia reklamacji pokrywa Zleceniodawca. 8. Agencja Reklamy Gawlikowski nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w skutek nieprofesjonalnych montaży wykonanych przez klientów. Stosowanie nieodpowiednich technik mocowań reklam narażające na uszkodzenia wydruk wykonany przez Zleceniobiorcę nie będzie uwzględniane jako zgłoszenie reklamacyjne.

Ogólne warunki gwarancji udzielanej na oklejanie pojazdów

1. Wykonawca potwierdza udzielenie Gwarancji na oklejony(e) pojazd(y) Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela Gwarancji w zależności od użytych materiałów, na okres: a. 12 miesięcy – w przypadku wykonania reklamy z folii monomerycznej (ekonomicznej) laminowanej lub nie laminowanej na powierzchniach płaskich, b. 12 miesięcy – w przypadku wykonania reklamy z folii polimerowej laminowanej lub nie laminowanej na powierzchniach lekko zakrzywionych, 3. Wykonawca, niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonana jest reklama, dodatkowo udziela gwarancji na druk solventowy na okres 12 miesięcy. Przez okres 12 miesięcy od daty aplikacji folii wydruk jest odporny na działanie promieni UV – tzn. kolory nie blakną pod wpływem promieni UV więcej niż 30% pierwotnego koloru. 4. Gwarancja obejmuje naprawienie uszkodzonych fragmentów wydruku lub w przypadku całkowitego uszkodzenia większej części reklamy, wymianę całego elementu (brytu technologicznego) w wypadku: a. samoistnego odklejenia się folii, spowodowane niewłaściwym przygotowaniem karoserii pojazdu(ów) do aplikacji, b. samoistnego odklejenia się folii, spowodowane niewłaściwa aplikacją folii na karoserii pojazdu(ów), 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek kolizji, stłuczki, wypadku, korozji, działania osób trzecich, działania warunków atmosferycznych (np. gradobicie) lub niewłaściwej konserwacji karoserii pojazdu (Pkt. II) 6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia lub odkształcenia folii powstałe w wyniku: uszkodzenia powłoki lakierniczej, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwego malowania uszkodzonych elementów karoserii; przeprowadzonej konserwacji karoserii (polerowanie) w okresie od 14 do 1 dnia przed oklejeniem, oklejenia elementu który poddany był malowaniu farbami samochodowymi w okresie od 14 do 1 dnia przed oklejeniem pojazdu. 7. Gwarancja ulega automatycznemu utraceniu w wypadku niedostosowania się do poniższych wymogów: a. samochód(y) oklejany(e) musi(sza) pozostać w miejscu oklejenia przez okres co najmniej 24 godzin w okresie letnim i 36 godzin w przypadku okresu zimowego, b. przez okres 72 godzin od godziny odbioru pojazdu(ów) Zamawiający nie może myć pojazdu(ów), c. pojazd(y) w okresie 14 dni przed oklejeniem nie mogą być: malowane, naprawiane blacharsko, polerowane, woskowane lub nabłyszczane. 8. W wypadku zauważenia uszkodzenia folii, np. w wyniku działania osób trzecich, należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Wykonawcę oraz przesłać w terminie do 7 dni roboczych dokumentację fotograficzną uszkodzonego miejsca. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia folii z winy Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia uszkodzenia na własny koszt w siedzibie Wykonawcy. 9. W wypadku naprawy uszkodzenia nie podlegającemu naprawie gwarancyjnej, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy danego miejsca, wg. schematu: 10% folii na pojeździe podlega wymianie – Zamawiający uiszcza opłatę w wysokości 15% wartości oklejenia pojedynczego auta. II. Właściwa konserwacja karoserii pojazdu z naniesioną grafiką 1. Aby zachować prawo do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania warunków właściwej konserwacji pojazdu/ów z naniesioną grafika. 2. Mycie pojazdu(ów) może następować na myjniach ręcznych lub myjniach automatycznych. 3. W wypadku mycia wodą pod wysokim ciśnieniem, niedozwolone jest kierowanie strumienia wody bezpośrednio na krawędzie wydruku, gdyż może to spowodować uszkodzenie mechaniczne folii. 4. Zabrania sie czyszczenia folii na aucie silnymi środkami chemicznymi, np. benzyną, benzyną ekstrakcyjną, denaturatem, chlorem, itp. Może to spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie folii aplikowanej na aucie. 5. Wykonawca zaleca mycie ręczne karoserii z zastosowaniem lekkich środków pielęgnacji nadwozia (np. szampony samochodowe). III. Procedury reklamacyjne 1. Klient zgłasza w formie pisemnej reklamowany produkt z uwzględnieniem szczegółowego opisu usterki. 2. Klient na swój koszt dostarcza pojazd do biura w celu weryfikacji zgłaszanej usterki. 3. Weryfikacja powinna byc umówiona telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu dla stron. 4. W przypadku przyjęcia reklamacji firma zobowiązuje się do usunięcia wady na swój koszt w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia samochodu do pracowni produkcyjnej w Radomsku, ul.Fabianiego 5b 5. Klient powinien od dnia przyjęcia reklamacji w ciągu 7 dni dostarczyć pojazd do usunięcia reklamacji, po upływie tego terminu reklamacja nie będzie naprawiana na koszt usługodawcy.